fbpx
Nyomj Entert

ÁFF

I. Általános adatok

1. Jelen ÁFF tárgyát képező honlap (a továbbiakban: Honlap/weboldal) címe:

www.hypeandhyper.com

2. A Honlap üzemeltetője:

Név: Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 41. III. em. 16

Cégjegyzékszám: 01-03-025960

Adószám: 26767464-1-41

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

3. A Szolgáltató:

A Honlap üzemeltetője.

4. Felhasználó:

Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb személy, szervezet, aki/amely a Honlapra belép, illetve – amennyiben az lehetséges – azon regisztrál, és a Honlapon elérhető szolgáltatást igénybe veszi, a Honlap funkcióit használja.

II. Felhasználás általános szabályai

1. A Felhasználó a Honlap meglátogatásával, valamely funkciójának igénybevételével elfogadja az itt meghatározott feltételeket. 

2. A Honlapon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a weboldalon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a weboldalon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és azokat kizárólag a Szolgáltató jogosult használni. 

3. A Felhasználó jogosult a weboldalon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltüntetni köteles a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaságot, mint a szellemi alkotások jogosultját. A weboldal tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a weboldal látogatása, használata során köteles a mindenkor hatályos szerzői jogi törvény szabályait betartani. 

4. A weboldal bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

5. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a weboldalon, vagy a weboldalon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

6. A Felhasználó által a weboldalra elektronikus levél útján vagy más módon továbbított nem személyes kommunikáció vagy egyéb anyag – köztük bármilyen adat, kérdés, megjegyzés, javaslat és hasonlók – nem minősülnek bizalmas vagy oltalom alatt álló információnak, így ennek megfelelő módon kezeli azokat a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság. Bármely, a weboldalra továbbított vagy bejegyzésként megtalálható információ, adat a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság tulajdonát képezi, és azokat bármilyen célra – többek között, de nem kizárólag többszörözés, átadás, továbbítás, közzététel, műsorszórás és bejegyzésként történő közzététel céljára – felhasználhatja. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság korlátlanul jogosult továbbá a Felhasználó által a weboldalra továbbított közlésekben található gondolatokat, műalkotásokat, találmányokat, fejlesztéseket, javaslatokat vagy koncepciókat bármilyen célból (többek között termékek fejlesztése, gyártása, reklámozása és marketingje céljából) felhasználni. Az ilyen felhasználások után az információt továbbító fél semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. Az információ továbbításával a Felhasználó szavatolja, hogy ő az ezen anyaghoz/tartalomhoz fűződő jogok kizárólagos jogosultja, az ilyen anyagok/tartalmak nem sértőek, továbbá azok a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság által történő felhasználása nem sérti harmadik fél jogait vagy bármely irányadó jogszabályt. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság nem köteles felhasználni a weboldal használata során az ott megadott információkat.

7. A weboldal „Jobs” fül alatt található hirdetések tekintetében Szolgáltató a hirdetőkkel megállapodást kötött, mely megállapodás alapján a hirdetők jogosultak ezen fül alatt álláshirdetéseket közzétenni. Az álláshirdetések valós tartalmáért a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság nem felel.

III. Az adatok pontossága, teljessége és időszerűsége

1. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság minden ésszerű erőfeszítést megtesz a weboldalon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon található adatok, információk esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető anyagokra, információkra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon található anyagok, információk és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége.

2. A weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért és az ebből eredő bármilyen kárért vagy költségért a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság felelősséget nem vállal. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

3. A weboldalon a szakmai továbbképzésekkel, tanfolyamokkal, programokkal kapcsolatos információk szintén csak tájékoztató jellegűek, beleértve az esetleges részvételi díj mértékét és a részvételi feltételeket is. A szakmai tanfolyamokkal, továbbképzésekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos részletes részvételi és egyéb feltételek nem teljes körűek, azokról a szervezőnél kell érdeklődni. 

IV. Automatikusan gyűjtött információk

  1. Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – küldhető a Felhasználó számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el rendszer a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja weboldal, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. 

2. A cookie-kra és azok alkalmazására külön Cookie Kezelési Szabályzat vonatkozik, amely a weboldalon (cookie kezelés) elérhető.

V. Személyes adatok védelme

1. A weboldal látogatása nem kötött semmilyen regisztrációhoz és azon keresztül a Felhasználó személyes adatait sem adja meg. Azonban a Szolgáltatóval a weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétel lehetősége adott, így amennyiben mégis bármilyen személyes adat jut a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság tudomására, azt az adatkezelők az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján, valamint a Társaság online felületén történő adatkezelés rendjére megalkotott és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztatója (ÁSZF) alapján kezelik.  

2. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. 

VI. Szavatosság és felelősségkorlátozás

1. A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a weboldalt.

2. Jelen weboldalt Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság az „As Is” (ahogyan van) és „As Available” (ahogyan elérhető) alapon nyújtja, ennélfogva a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság nem vállal semmilyen – akár kifejezett, beleértett, jogszabályon alapuló vagy más (például forgalomképességre, megfelelő minőségre, vagy adott célra való alkalmasságra vonatkozó), – szavatosságot a weboldalon elérhető anyagok teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért, jogtisztaságáért, a weboldalhoz való hozzáférés-megszakadástól vagy hibáktól való mentességéért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalon keresztül megszerzett tanácsok vagy vélemények pontosságáért vagy megbízhatóságáért. Az ezekre irányuló kijelentésektől és szavatolásoktól ezért a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság kifejezetten elzárkózik.

3. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság fenntartja a jogot, hogy e weboldal bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse. 

4. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem vállalnak felelősséget a weboldalhoz vagy a weboldalról valamely hivatkozás útján megnyitott más weboldalhoz való hozzáférésből, illetve ezek használatából, használatára való képtelenségből, tartalmának változásaiból, vagy – a jog által megengedett legteljesebb mértékben – a Felhasználó által a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság részére küldött elektronikus levél alapján Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság által végrehajtott vagy végre nem hajtott intézkedésből bármilyen módon származó semmilyen közvetlen, járulékos, következmény jellegű, közvetett, különös vagy szankció jellegű kárért, költségért, veszteségért vagy kötelezettségért.

5. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság és/vagy a nevében a weboldal készítésében, előállításában vagy elérhetővé tételében részt vevő harmadik felek nem kötelesek a weboldalon keresztül elérhetővé tett anyagokat és szolgáltatásokat fenntartani, illetve azokkal kapcsolatban bármilyen javítást, aktualizálást, vagy frissítést végezni. A weboldalon található tartalmak előzetes értesítés nélkül változhatnak.

6. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság nem vállal felelősséget továbbá a weboldal használata, a weboldalhoz való hozzáférés, vagy bármely anyag weboldalról való letöltése következtében a Felhasználó számítógépét vagy más tulajdonát érintő vírusfertőzés miatt bekövetkező esetleges kárért, veszteségért. A Felhasználók bármely anyagot saját felelősségükre töltenek le a weboldalról.

7. Az irányadó jog szerint megengedett lehető legteljesebb mértékben a Felhasználó kifejezetten lemond a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság és annak tisztviselői, igazgatói, munkavállalói, beszállítói és programozói elleni minden, a weboldal használatából vagy az ahhoz való hozzáférésből eredő követelésről. 

VII. Egyéb és Záró rendelkezések

1. A Felhasználó nem végezhet a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság saját mérlegelési körében helytelennek tartott, és/vagy a weboldalra vonatkozó bármely jogszabály szerint jogellenesnek, vagy tiltottnak minősülő tevékenységet.

2. A Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság saját döntési jogkörében eljárva egyoldalúan jogosult a jelen jogi tájékoztatót bármikor bármely módon módosítani, amelyről nem köteles a Felhasználókat előzetesen értesíteni. Bármely ilyen módosítás a weboldalon való közzététellel válik hatályossá. 

3. A Felhasználók a weboldal meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ÁFF-et.

4. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁFF többi rendelkezését nem érinti. 

5. Jelen ÁFF a közzététel napján lép hatályba.

Budapest, 2020. március 1.