fbpx
Nyomj Entert

Játékszabályzat

HYPEANDHYPER” NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI FELTÉTEL

A „HYPEANDHYPER” nyereményjátékának (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője:

Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság
(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 41. III. em. 16.; cégjegyzékszám: 01-03-025960; a továbbiakban: Szervező)

A Nyereményjáték megszervezésére a Szervező hírlevelére való feliratkozók között kerül sor.

A Nyereményjáték lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Szervező látja el.

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban részt vehet – a jelen pontban külön felsorolt személyek kivételével – minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarország/Európai Unió területén bejelentett állandó lakóhellyel, valamint érvényes, fényképes személyazonosító okmánnyal rendelkező természetes személy, aki 2021.03.08. nap 9:00 órától 2021.03.15. nap 11:00 óráig feliratkozik a Szervező hírlevelére (http://test.hypeandhyper.com/iratkozz-fel-hirlevelunkre/, http://test.hypeandhyper.com/en/join-our-newsletter/) és a hírlevélre való feliratkozás során kijelenti, hogy szeretne részt venni a jelen Nyereményjátékban.

További feltétel, hogy a Nyereményjáték jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételének megfeleljen.

A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Nyereményjáték szervezésében, valamint lebonyolításában közreműködő gazdasági társaságok tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói és ezen személyeknek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói és 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A Szervező a jelen Játékszabályzatot (illetve részvételi feltételeket) a Nyereményjáték teljes időtartama alatt, a http://test.hypeandhyper.com/ weboldalon folyamatosan elérhetővé teszi.

A Nyereményjátékban résztvevők kötelesek tájékozódni a részvételi feltételek rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Szervező kizárja felelősségét az érintettek téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a résztvevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Amennyiben a részvevő a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban bármilyen kifogást emel, úgy a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

II. A Nyereményjáték helye, ideje és tárgya

Nyereményjáték helyszíne: http://test.hypeandhyper.com/ 1075 Budapest, Károly-körút 25.

Nyereményjáték időtartama: 2021.03.08. 09:00 óra – 2021.03.15 11:00 óra

A nyeremény:

Azon résztvevők közül, akik a fenti időtartamban iratkoztak fel a Szervező hírlevelére és feliratkozásukkor kifejezetten nyilatkoztak arról, hogy szeretnének a nyereményjátékban részt venni, illetve megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, a Szervező sorsolás útján, kisorsol 1 db nyertest és 2 db tartaléknyertest a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint.

A nyertes nyereménye: egy 20.000 Ft értékű utalvány, amit – a Labrosse kollekció plakátjain kívül – bármely termékekre beválthat a HYPE STORE-ban (store.hypeandhyper.com)

III. A sorsolás, a nyertes értesítése, a nyeremény átadása

A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett hírlevél feliratkozókat a Szervező informatikai rendszerében rögzíti és leválogatja azokat, amelyek érvényesek, azaz megfelelnek a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, és azok közül a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolás útján sorsolja ki a nyertest és a tartaléknyerteseket. A nyertes kisorsolását követően a kihúzásuk sorrendjében a tartaléknyertesek között sorrend alakul ki.

A sorsolás 2021. Március 15. napján 11:00 időpontban történik.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája: 1075 Budapest, Károly-körút 25.

A nyertest az általa – a hírlevélre való feliratkozás során – megadott elérhetőségén keresztül értesíti a Szervező, a sorsolást követő 1 napon belül.

A nyeremény átadására a nyertes általi visszaigazolást követően kerül sor, az utalvány megadott e-mail címére való megküldésével.

A nyeremény készpénzre nem váltható, nem átruházható és nem visszatéríthető.

Amennyiben a nyertes a nyereményért nem jelentkezik maximum 5 munkanapon belül, úgy a nyeremény átvételére való jogosultságát automatikusan elveszti.

Szervező ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a nyertes, illetve a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes helyébe akkor léphet a kihúzásuk sorrendjében tartaléknyertes, ha a nyertes (vagy a sorrendben előrébb álló tartaléknyertes) nem felel meg a Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek, vagy a nyereményről történő értesítésre nem reagál, nem elérhető a Szervező számára a kiértesítést követő 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja a nyereményét.

A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes a hírlevélre való feliratkozás során megadott értesítési címéről visszaigazolja a nyeremény átvételét és Szervezővel egyeztesse adatait.

Abban az esetben, ha a nyertes bármely ok miatt nem tudja igénybe venni a nyereményt, úgy azzal kapcsolatban követeléssel a nyereményjátékot Szervezőjével szemben nem léphet fel.

A Nyereményjáték menetében, szabályaiban, valamint nyereményben történő bármilyen változásért a Nyereményjáték Szervezője nem vállal felelősséget. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményjátékot bármikor, akár nyertes hirdetése nélkül is lezárja.

A Szervező a Nyereményjáték lebonyolításával, szabályaival kapcsolatban sem a résztvevőkkel, sem harmadik személyekkel szemben jogvitába nem bocsátkozik, felelősségét teljes körűen kizárja.

IV. Személyi jövedelemadó és egyéb adókötelezettség

A nyereményhez tartozó esetlegesen felmerülő adóterheket a Szervező viseli. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli sem adó, sem járulékfizetési kötelezettség, azonban a nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások őt terhelik (pl. a nyeremény átadásának helyére és az onnan való hazautazás költsége, stb.).

V. Adatkezelési szabályok

A jelen Játékszabályzatot a résztvevők a http://test.hypeandhyper.com/ weboldalra való látogatással, illetve a hírlevélre való feliratkozás során, amennyiben nyilatkoznak arról, hogy részt vesznek a Nyereményjátékban automatikusan elfogadják.

A Nyereményjátékban résztvevők a hírlevélre való feliratkozással és azon az e-mail címük önkéntes magadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy Szervezővel való kapcsolatfelvétel során általuk megadott személyes adataikat a Szervező, mint adatkezelő legfeljebb 2 évig kezelje a GDPR, illetve az információs és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztatót résztvevők az alábbi linken érik el:

Az adatfeldolgozást a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező erre kijelölt munkatársai végzik.

A Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a résztvevő szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

Az adatszolgáltatás önkéntes, de a Nyereményjátékban való részvételnek feltétele.

A résztvevő az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján jogosult arra, hogy:

  1. kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
  2. kérje a személyes adatainak helyesbítését,
  3. kérje a személyes adatainak törlését,
  4. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
  5. tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
  6. kérje az adathordozhatóságot,
  7. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
  8. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

A résztvevő a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet információt a Szervezőtől, továbbá kérheti azok helyesbítését, törlését stb. a kitti@test.hypeandhyper.com és a niki@test.hypeandhyper.com e-mail címen.
Amennyiben valamely résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt visszavonja az adatainak kezeléséhez való hozzájárulását, illetve kéri az adatai törlését a nyereménysorsoláson nem vesz részt.

A Nyereményjátékban résztvevők részvételükkel, minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a jelen hivatalos Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt. A Játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

Budapest, 2021. március 5.