fbpx
Nyomj Entert

Adatvédelem

A www.hypeandhyper.com honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 41. III. em. 16.; cégjegyzékszám: 01-03-025960; adószám: 26767464-1-41; a továbbiakban: Társaság/Szolgáltató) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekkel, valamint a Szolgáltató által ellátott tevékenységekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésére, továbbá mindazokra a személyes adatokra, amelyeket akár a Társaság online felületein vagy a ’Cookie’-k alkalmazásával gyűjt a Társaság

 1. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felhasználó: a Honlapot meglátogató, böngésző személy (érintett);
 • Online felület: a Társaság által üzemeltetett honlap (www.hypeandhyper.com);
 1. Általános rendelkezések

A Társaság honlapjához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.

A Honlapon megvalósuló esetleges adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató szintén adatkezelőnek minősül.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását. A Honlapon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Honlap látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Honlapon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

 1.  Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama

Az adatkezelés jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése) 

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);

e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);

f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

 1. Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy hírlevelet küldünk a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Honlapon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. 

A hírlevélre feliratkozott személyek a hírlevélről bármikor jogosultak leiratkozni, minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is.

Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybe vételének sem. E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

ÉrintettKezelt adat típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlésidőpontja
Hírlevél címzettjeNévÉrintett felhasználóElektronikus direkt marketing üzenet,hírlevél küldéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig
E-mail címÉrintett felhasználóElektronikus direkt marketing üzenet,hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása Hozzájárulás visszavonásáig
 1. A Honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok
ÉrintettKezelt adat típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlésidőpontja
Honlapot meglátogató FelhasználóIP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa ésverziószáma, nyelvi beállítások,látogatás időpontjaÉrintett felhasználóStatisztika készítése, Honlap fejlesztése,Felhasználó azonosítása, felismeréseGDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: azadatkezelés az adatkezelő jogosérdekeinek érvényesítéséhezszükségesLátogatástól számított 2 év
Honlap látogatási adatok(megtekintett oldalak, eltöltött idő,kattintások, megnyitások)Érintett felhasználóStatisztika készítéseHonlap fejlesztéseFelhasználó azonosítása,felismeréseGDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: azadatkezelés az adatkezelő jogosérdekeinek érvényesítéséhezszükségesLátogatástól számított 2 év

A Szolgáltató a Honlapon cookie-kat és egyéb különböző programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Honlap Felhasználóinak igényeit, Honlappal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a Honlapot továbbfejleszthesse. A Szolgáltató a Honlap látogatásokról anonim statisztikákat készít.

A fenti adatkezelés a Szolgáltató üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

További tájékoztatást a Cookie Kezelési Szabályzat tartalmaz, melyet a Felhasználó elér a mellékelt linken: Cookie Kezelési Szabályzat .

 1. Állásra jelentkezők adatainak kezelése

A Szolgáltatóhoz állásra jelentkezők által benyújtott önéletrajz és egyéb adatokat a Szolgáltató az alábbiak szerint kezeli:

Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó önéletrajzának, álláspályázatának Társasághoz való megküldésével Felhasználó (jelentkező) hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait toborzási, állásajánlat tételi, kapcsolattartási és azonosítási célból kezelje, tárolja, és megadott elérhetőségeire ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjön.

A toborzási eljárásban az egy meghatározott pozícióra történő jelentkezés során az érintett által megadott, lent megjelölt személyes adatokat, valamint az érintettről Társaság által gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt kezeli a Szolgáltató, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatot törli.

Amennyiben a toborzási folyamat elhúzódik, és több, mint egy évig tart, a személyes adatokat a benyújtásuktól számítva legfeljebb egy évig kezeli a Társaság. 

A Felhasználónak azonban lehetősége van arra is, hogy a jelentkezésével érintett pozíciótól függetlenül ezen adatait jövőbeni toborzási és állásajánlat küldési célokra a Társaság az adatbázisába lementse és ott kezelje. Ehhez a Társaság külön hozzájárulást kér.  Amennyiben a Felhasználó a hozzájárulását megadja, úgy adatait további 2 évig jogosult kezelni a Társaság adatbázisában, jelen pontban rögzített célra.  

Amennyiben a Társaság a Felhasználóval munkaviszonyt létesít, úgy ezen adatok kezelésére a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési időtartam az irányadó, amelyről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatja Felhasználót a Társaság.

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban, az adatok típusától függően, adatkezelési célonként külön-külön határozza meg a Szolgáltató:

Kezelt adatok típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
Önéletrajz adatai (végzettség, iskolák,munkahelyek, szakmai tapasztalatok, hobbi, stb.)Érintett jelentkezőToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
NévÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
LakcímÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
Születési hely, időÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
ÁllampolgárságÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
TelefonÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
E-mailÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
FotóÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
NyelvtudásÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
Publikációk, prezentációk, projektekÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattételKapcsolattartásAzonosításGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
ReferenciákÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattétel
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása
Közösségi média adatokÉrintett jelentkezőFejvadász, munkaerő-közvetítőÖnéletrajz adatbázisokbólToborzásAjánlattétel
GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintetthozzájárulása

A közösségi média felületeken elérhető nyilvános adatokat felhasználása

Az álláshirdetésre jelentkezés esetén a Társaság megtekintheti a Felhasználó (jelentkező) adatait közösségi média felületeken, így többek között a Facebookon, LinkedIn-en fent lévő profilját, ott folytatott tevékenységét, aktivitását, ott megtett bejegyzéseit, postjait, kommentjeit annak megítélésére, hogy a jelentkező az adott álláshirdetésben szereplő pozícióra alkalmas-e. Csak a közösségi média felületeken nyilvánosan elérhető adatokat tekinti meg a Társaság, zárt csoportokban vagy egyéb nem vagy korlátozottan nyilvános helyeken nem végez kutatást. Továbbá a Társaság nem menti le és nem tárolja a jelentkező közösségi média profiljait, és azokról feljegyzést sem készít. Érzékeny vagy különleges adatokat nem kezel a Társaság a jelentkezőről közösségi média profil adatok alapján sem. Csak az álláshirdetéssel, betölteni kívánt pozícióval kapcsolatos lényeges adatokat tekinti meg a közösségi média oldalakon.

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A személyes adatok fentiekben rögzített célból történő kezelésére a Felhasználó (jelentkező) önkéntes hozzájárulását azzal adja meg, hogy az álláshirdetésre tevőlegesen beküldi jelentkezését. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja az data@test.hypeandhyper.com e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: név, születési idő és e-mail cím, annak érdekében, hogy a Társaság azonosítani tudja, hogy kinek az adatait kell törölnie.

A hozzájárulás visszavonása esetén az összes kezelt adatát törlésre kerül. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed.

Értesítés a jelentkezés sikerességével kapcsolatban

A jelentkezőt a Társaság a toborzási folyamat lezárultát követően e-mailben tájékoztatja arról, hogy a Társaság kíván-e munkaviszonyt létesíteni a jelentkezővel vagy sem. 

 1. Az adatkezelő és adatfeldolgozók

A III. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató:

Hypeandhyper Nonprofit Közkereseti Társaság 

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 41. III. em. 16.

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)

Cégjegyzékszám: 01-03-025960

Adószám: 26767464-1-41

E-mail cím: hello@test.hypeandhyper.com

A Szolgáltató részéről a Felhasználó adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Az adatfeldolgozók

A Felhasználó adatainak kezeléséhez, tárolásához, a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a Felhasználó adatainak feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
MailChimp ( 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000;Atlanta, GA 30308 USA)Hírlevél küldő szolgáltatásA III.2. pontban megjelölt adatok
Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043- Google Analytics)Google Analytics szolgáltatásA III.2. pontban megjelölt adatok
Hostinger International Ltd. (61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus)TárhelyszolgáltatásA III.2. pontban megjelölt adatok

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Google LLC és MAilChimp) mindegyike szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé. Egyéb adattovábbítást a Társaság nem végez.

 1. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság tiszteletben tartja az általa üzemeltetett online felületek látogatóinak, Felhasználóinak a jogszabályban meghatározott jogait.

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Társaság a Felhasználók III. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.

A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználó elérhető adatait.

A Társaság mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a Társaság és a Kamara biztonsági rendszert működtet.

 1. Személyes adatok védelme

A Társaság eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

 • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
 • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
 • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
 • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Társaság megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket a Felhasználó személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Társaság egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

 1. Felhasználót megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Felhasználó jogosult arra, hogy:

 1. kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
 2. kérje a személyes adatainak helyesbítését,
 3. kérje a személyes adatainak törlését,
 4. kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
 5. tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
 6. kérje az adathordozhatóságot,
 7. tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
 8. visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

a) Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Felhasználó jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő a Felhasználótól, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.

b) A helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Felhasználó részére. 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.

e) A tiltakozáshoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti a az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

Ezen felül, ha Felhasználó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Társaság vagy a Kamara, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Továbbá Felhasználó jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a Társaság vagy a Kamara akadályozná.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy a honlap-fiókjának vagy mobileszközének beállításait megváltoztatva indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaságnak és a Kamarának adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Társaság és a Kamara biztosítani a kért szolgáltatásokat. 

h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Felhasználó úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 1. Kapcsolattartás

Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Társaság erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a Társaságot.

E-mail: data@test.hypeandhyper.com

 1. Egyéb rendelkezések

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Társaság az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Az online felületek látogatói és a Felhasználók a Társaság online felületeiről más, nem a Társaság által üzemeltett honlapokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és a Felhasználók által a Társaság online felületein megadott adatai biztonságáért a Társaság felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. március 1. napjától hatályos!